Thực hiện khen thưởng theo đúng thẩm quyền và một số quy định trong công tác thi đua, khen thưởng

Sự kiện

Thực hiện khen thưởng theo đúng thẩm quyền và một số quy định trong công tác thi đua, khen thưởng

24/08/2013 09:39:26

        Để thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng; ngày 07/8/2013, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành văn bản yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện một số nội dung sau:
        - Tuyệt đối không được tự đặt ra các danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng như: tặng cờ, bằng khen, giấy khen trái với quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.
        - Xây dựng Quy chế thi đua, khen thưởng gắn với kiện toàn Hội đồng xét sáng kiến, giải pháp hữu ích và Hội đồng thi đua, khen thưởng của đơn vị mình để đảm bảo công tác thi đua, khen thưởng nói chung và việc khen thưởng nói riêng theo đúng quy định.
        - Đầu năm, căn cứ vào nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu được giao, các đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua và xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua; đồng thời, thực hiện việc đăng ký các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng (theo Mẫu ĐK-1SNN2013) và đăng ký các sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích (theo Mẫu ĐK-2SNN2013).
        - Việc tổ chức xét sáng kiến, giải pháp hữu ích chỉ được tiến hành khi có ít nhất 70% trở lên trong tổng số thành viên Hội đồng có mặt; sáng kiến, giải pháp hữu ích được chấp nhận để đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận là sáng kiến, giải pháp hữu ích phải có ít nhất 70% trở lên trong tổng số thành viên Hội đồng đồng ý.
        - Việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” đối với cá nhân, các đơn vị làm công văn và danh sách (theo Mẫu TĐKT-1SNN2013) đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT ra “Quyết định công nhận”.
        - Việc tổ chức bình xét thi đua, khen thưởng chỉ được tiến hành khi có ít nhất 70% trở lên trong tổng số thành viên Hội đồng có mặt; các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận phải được các thành viên Hội đồng bỏ phiếu kín và có tỷ lệ phiếu đồng ý từ 70% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng. Riêng, đối với trường hợp đề nghị khen thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” và các trường hợp đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng thì phải được các thành viên Hội đồng bỏ phiếu kín và có tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90% trở lên tính trên tổng số thành viên của Hội đồng (nếu thành viên vắng mặt thì lấy ý kiến bằng phiếu bầu).
        - Đối với các Cụm thi đua thuộc Sở: từng Cụm thi đua tiến hành họp xét bầu chọn đơn vị thành viên đạt thành tích nhất, nhì, ba đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo Quy chế tổ chức, hoạt động của Cụm và Quy chế Thi đua, khen thưởng của Sở.
        - Về thủ tục hồ sơ: thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2236/SNN-TC ngày 31/10/2012 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc xét công nhận sáng kiến, giải pháp hữu ích và thực hiện công tác bình xét, đề nghị khen tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2012.
        Lưu ý: các biểu mẫu gồm: SK-1SNN2013, SK-2SNN2013, TĐKT-2SNN2013 thay thế các biểu mẫu SK-1SNN, SK-2SNN, TĐKT-2SNN đã được đính kèm tại công văn số 2236/SNN-TC ngày 31/10/2012 của Sở.   


        (Tải các biểu mẫu kèm theo)

                                                                        
                                                                                                                                               - Trần Khánh Duy -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ KIỆN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 

Logo liên kết

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

3059926
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech